Drg Dyah Arini

drg. Arini

KARAWANG :

Senin - Rabu

Jam : 14:00 - 17:00 WIB

CIKARANG :

KAMIS : 10:00 - 14:00 WIB

SABTU : 10:00 - 14:00 WIB

Drg Sabrina

drg. Shabrina

KARAWANG :

Sabtu

Jam : 16:00 - 21:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

Drg Rina

drg. Rina

KARAWANG :

Senin - Jumat

Jam : 11:00 - 16:00 WIB

Drg Sahidda Haq

drg. Shasa

KARAWANG :

Sabtu : 09:00 - 16:00 WIB

Senin : 17:00 - 21:00 WIB

CIKARANG :

Senin : 10:00 - 14:00 WIB

Rabu : 10:00 - 14:00 WIB


Drg Agung

drg. Agung

KARAWANG

Senin, Selasa : 10:00-14:00 WIB

Selasa, Rabu, Kamis, Jumat : 17:00 - 21:00 WIB

Sabtu : 10:00-14:00 WIB

Drg Shofia

drg. Sofia

KARAWANG

Rabu : 13:00-17:00 WIB

Kamis, Jumat : 14:00-17:00 WIB

Minggu : 09:00-14:00 WIB

Drg Hammia

drg. Bella

KARAWANG

Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Jam : 18:00 - 21:00 WIB

Drg Winda

drg. Winda

KARAWANG

Rabu, Kamis, Jumat

Jam : 09:00 - 12:00 WIB

Drg Andika

drg. Andika

CIKARANG

Sabtu, Senin, Rabu : 17:00 - 21:00 WIB

Selasa: 10:00-14:00 WIB

Jumat : 14:00-21:00 WIB

Drg Dia Ayu

drg. Ayu

CIKARANG

Selasa : 17:00-21:00 WIB

Kamis : 15:00-21:00 WIB

Jumat: 10:00-14:00 WIB