drg. Shabrina Salsabila

drg. Shabrina

Senin

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Selasa & Rabu

Jam : 13:00 - 17:00 WIB

Kamis

Jam : 13:00 - 21:00 WIB

Sabtu

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Andika Hidayat

drg. Andika

Senin, Rabu & Jumat
Jam : 13:00 - 21:00 WIB

Sabtu
Jam : 09:00 - 21:00 WIB

drg. Dema Aamuliadiga

drg. Dema

Senin & Sabtu

Jam : 09:00 - 15:00 WIB

Rabu - Jumat

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. Isma

drg. Isma

Senin

Jam : 13:00 - 21:00 WIB

Selasa

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

Selasa

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Selasa

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Kurniasari Vanessa

drg. Vanessa

Jumat

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

drg. Tanya Aya Sofia

drg. Ayaa

Selasa & Rabu
Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Kamis
Jam : 13:00 - 17:00 WIB

drg. Putri Dia Ayu

drg. Putri

Selasa

Jam : 13:00 - 21:00 WIB

Rabu & Jumat

Jam : 13:00 - 17:00 WIB

Kamis

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. dea intania dewi

drg. Della

Selasa
Jam : 13:00 - 21:00 WIB

Rabu & Kamis
Jam : 09:00 - 13:00 WIB

drg. Syahfina Farahmida

drg. Farah

Rabu, Jumat & Sabtu

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Yuyun Qurrota A.R

drg. Yuyun

Senin & Sabtu
Jam : 15:00 - 21:00 WIB

Kamis
Jam : 13:00 - 17:00 WIB

Kamis
Jam : 09:00 - 13:00 WIB