drg. Dyah Arini

drg. Dyah Arini

Senin - Rabu

Jam : 14:00 - 17:00 WIB

Sabtu

Jam : 10:00 - 14:00 WIB

drg. Sutami Wahyu P, Sp.Bm

drg. Sutami, Sp. BM.

Sabtu
Jam : 18:00 - 21:00 WIB

drg. Rina Mariana P

drg. Rina

Senin - Jumat
Jam : 11:00 - 14:00 WIB

drg. Agung Widianto I

drg. Agung

Senin & Sabtu

Jam : 10:00 - 14:00 WIB

Selasa
Jam : 10:00 - 21:00 WIB

Rabu - Jumat

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. Sahidda Haq

drg. Sahidda

Senin & Rabu

Jam : 10:00 - 14:00 WIB

Selasa

Jam : 14:00 - 17:00 WIB

Kamis

Jam : 14:00 - 17:30 WIB

Sabtu

Jam : 10:00 - 16:00 WIB

drg. Hammia Zanzabiela

drg. Bella

Selasa - Kamis

Jam : 18:00 - 21:00 WIB

Jumat

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. Sofia

drg. Sofia

Senin

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Winda Putri Pratiwi

drg. Winda

Rabu

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Kamis & Jumat

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Shabrina Herlyanti

drg. Shabrina

Sabtu

Jam : 16:00 - 21:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

drg. Qonita Azzahrah D

drg. Qonita

Senin

Jam : 18:00 - 21:00 WIB

Sabtu

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. Sintia Saputra

drg. Sintia

Kamis & Sabtu

Jam : 14:00 - 17:00 WIB

drg. Putri Risma

drg. Putri

Senin - Rabu
Jam : 14:00 - 17:00 WIB

drg.Sita Aulia Agustin

drg. Sita

Senin

Jam : 14:00 - 18:00 WIB

Jumat

Jam : 14:00 - 21:00 WIB

drg. Clara Desideria

drg. Clara

Selasa

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

Kamis

Jam : 14:00 - 21:00 WIB

Jumat

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Endang Yunia Ekawati

drg. Endang

Rabu & Jumat

Jam : 14:00 - 17:00 WIB

Kamis

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Yandi Kusmulandi

drg. Yandi

Minggu
Jam : 10:00 - 14:00 WIB